Alleen geboren tweelingen en meerlingen

'In hartsverbinding of niet?', dat is de vraag.

ervaringen | stichting | over ons | contact | links | theorie

Hallo medemensen,

Deze website is bewust wat rommelig en chaotisch, juist omdat we dat passend vinden bij het onderwerp. Dat deze informatie leerzaam mag zijn en ook dieper inzicht mag brengen in dit fenomeen en de mogelijke gevolgen voor de vorming van de persoonlijkheid van de 'getroffenen'.

Uit echoscopisch onderzoek blijkt dat ongeveer 10-12% van de bevolking na de conceptie als 'tweeling'of 'meerling' aan het leven in de baarmoeder begint, maar na de zwangerschap toch als 'eenling' wordt geboren. Tijdens de zwangerschap is deze 'baarmoeder veteraan' dus al van zeer dichtbij met de dood van een of meerdere broertjes en/of zusjes geconfronteerd geweest. Dit fenomeen wordt ook wel het Vanishing Twin Syndrome of Verdwenen Tweeling Syndroom genoemd. (VTS)

Juist vanwege de enorm hoge incidentie verdient dit onderwerp niet alleen aandacht van getroffenen en betrokken hulpverleners, maar ook van de gehele samenleving. Dat het fenomeen in zo'n omvang bestaat en zeer waarschijnlijk enorm veel impact heeft op de psyche van de getroffenen, betekent voor ons dat het ook enorme invloed heeft op de gehele maatschappij. De alleen geboren tweelingen en meerlingen zouden weleens voor een groot deel verantwoordelijk kunnen zijn voor het voortdurend doorbreken van de status quo waar een samenleving in terecht kan zijn gekomen en het levend houden van de noodzaak tot fundamentele veranderingen; ook op collectief niveau. Deze groep heeft in positieve zin de potentie om binnen een samenleving bij voortduren aan te wijzen waar het echt om gaat in een mensenleven: hartsverbinding.


PERSOONLIJKHEID van een alleengeboren meerling in het kort:

Iemand met deze ervaring is voortdurend met hoge frequentie, vaak wisselende gerichtheid en uiteindelijk vaak zonder succes of bevrediging op zoek naar de perfecte en nooit eindigende diepe hartsverbinding met een object.
('Object' is hier bedoeld in de meest abstracte zin van het woord: iemand anders, een baby, peuter, kleuter, kind, anderen, een groep, groepen, dieren, planten, mineralen, een ding, dingen, verzameling, een project, een eigen bedrijf, team, collega's, de natuur, het geheel, ......)
Deze zoektocht is de verdringing van het gemis van de intense intieme hartsverbinding(en) die al zo vroeg in de ontwikkeling verbroken werd(en) door het doodgaan van de ander(en) in de baarmoeder. De herinnering aan dit drama in de moederschoot is heel vaak niet bewust, maar wel opgeslagen in het cel- of lichaams-geheugen.

En als er op een zeker regelmatig terugkerend moment even geen stand-in verbinding met een object als vervanging en surrogaat van de oorspronkelijke verbinding gevoeld kan worden, gaat het afweermechanisme 'sabotage' aan het werk, dat er uiteindelijk voor zorgt dat door het subject geen bestaansrecht (of bestaanszin) meer wordt ervaren. De 'sabotage' als het meest primitieve afweermechanisme kan zich bedienen van alle afweermechanismen zoals die in de psychoanalyse beschreven zijn. In die zin is 'sabotage' de super-afweer of de organisator/dirigent van de afweermechanismen.

Na herkenning, erkenning en bewustwording van de onweerstaanbare en voortdurend al dan niet bewust aanwezige hunkering naar deze tweeling-verbinding en acceptatie dat de werkelijke verbindingen in het volwassen leven met objecten (in de meest ruime zin van het woord) daarvan in het beste geval een tijdelijke afspiegeling kunnen zijn, komt er vaak meer rust in het leven van de alleen geboren meerling. Dit stadium zal echter vaak niet zonder de nodige oefeningen bereikt kunnen worden. De 'saboteur' duikt heel vaak en heel snel op en wordt meestal niet, zo niet nooit in het moment zelf herkend.

Als alle verwarringen uitgefilterd zijn, kan het maken van een 'tweeling-verbinding' uiteindelijk een speciale gave worden waarmee de alleen geboren tweeling anderen kan helpen de eigen koers en de doelen in het leven te verhelderen.
(In andere culturen worden alleen geboren meerlingen ook wel 'boodschappers van de goden' genoemd en krijgen als zodanig een plaats binnen de gemeenschap. In onze westerse maatschappij zijn het vaak slecht gesocialiseerde overgevoelige HSP'ers, die niet goed 'afgehecht' zijn voor wat betreft het contact met het numineuze, magische, transpersoonlijke, etc. Eigenlijk zijn zij in zekere zin gefixeerd geraakt in de dan normale magische ontwikkelingsfase van het 2-3 jarige kind. In feite zijn alleen geboren meerlingen maar zeer ten dele conditioneerbaar door eenlingen. Er blijft vaak een poort open staan naar 'andere mogelijkheden'.)


Wij vermoeden dat de basis van de persoonlijkheid van de VTS'er al tijdens de zwangerschap in hoofdlijnen is vastgelegd door dit verlies. De VTS'er kan daar in het dagelijkse leven behoorlijk last van hebben. Wij vermoeden zelfs dat veel, zo niet alle in het reguliere circuit bekende psychische en psychiatrische stoornissen hun wortels vinden in dit fenomeen.

Wij houden ons bezig met de mogelijkheden tot bewustwording en 'te boven komen' van dit Verdwenen Tweeling Syndroom.

Giedi heeft na ca. 20 jaar (zelf)onderzoek een geschikte therapie gevonden.
Na inventarisatie van de specifieke individuele alleen geboren tweeling of meerling gerelateerde problemen in het huidige leven, waar hechtingsstijlen vaak een grote rol spelen, is de focus van de therapie meestal gericht op het verkennen van en oefenen met verbindingskracht en functioneel gebruik van HSP kwaliteiten.
Heb je hier belangstelling voor, stuur dan een e-mail naar giedi(aapje)freedom(punt)nl
Daarnaast is een weekendworkshop voor groepen in voorbereiding, die vermoedelijk in de tweede helft van 2022 van start gaat. De voorlopige werktitel is: 'Oefenen met Verbindingskracht'.

Een inmiddels duidelijk onderscheidbare groep mensen hangt tegen het alleen geboren tweeling trauma aan. Het zijn eenlingen, maar in de afhankelijke fase van hun leven zijn zij opgevoed en ook in meer of mindere mate misbruikt door 1 of meer VTS'ers. Zij zijn in eerste instantie slachtoffers van deze zelf getraumatiseerde opvoeders, maar worden later ook vaak daders, vooral in de richting van andere VTS'ers, waar ze als geen ander een neus voor lijken te hebben ontwikkeld om die te vinden. Gabor Maté: 'Hurt people hurt people'.

Veel alleen geboren tweelingen en meerlingen krijgen vroeg of laat te maken met allerlei zaken rondom spiritualiteit en spirituele ervaringen. Zij kunnen daardoor flink in de problemen komen. Niet in de laatste plaats door tal van mensen en organisaties die daar zeggen verstand van te hebben. Misschien hebben de 'helpers' wel de klok horen luiden, maar weten vaak niet waar de klepel hangt. Verdienmodellen zijn vaak debet aan de verwarringen die kunnen ontstaan.
Hieronder een link naar een tekst die wellicht kan helpen bij het maken van een onderscheid tussen de ene en andere aanbieder voor het fixen van spirituele problemen.

Verlichting - VerlossingLaatste update: 16 mei 2023